پس از 12 سال تحقیق در زمینه کشف مهارتهای کودکان ، پرورش استعداد  و تقویت هوش آنها همچنین نظربه این موضوع که سیستم آموزشی کشور در این زمینه دچار کاستی و نقص می باشد و کمتر به مقوله آینده شغلی کودکان و ارتباط مناسب استعداد و شغل افراد بزرگسال پرداخته است بر آن شدیم تا اولین آکادمی استعداد یابی کودکان را در زمینه کشف استعداد کودکان و پرورش هوش آنها همچنین آموزش صحیح فرزند پروری به والدین و نحوه برخورد صحیح  با فرزندان در تیپ های شخصییتی و استعدادی مختلف را برپا نماییم.

 آماده سازی کودکان برای ورود به جامعه و داشتن شغلی متناسب با استعداد و تواناییهای آنها ، آموزش هوش مالی ، آموزش صحیح سرمایه گذاری و تکنیکهای اقتصادی از جمله اموری است که دردستورکارآکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده قرار دارد. این آکادمی جهت استعدادیابی و پرورش هوش کودکان 4 تا 14 سال بوده و برای کودکان 2 تا 4 سال نیز دارای برنامه آمادگی پرورش استعداد می باشد. در این کلینیک 4 آزمون استاندارد ازکودک گرفته خواهد شد و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت  و مهارتهای کودک از طریق 12 نوع کلاس تخصصی ارتقاء داده خواهد شد. همچنین شخصیت کودک بررسی و فرزند پروری مناسب به والدین آموزش داده خواهد شد که در نهایت محدوده شغلی متناسب با وضعیت استعداد ، هوش و شخصیت کودک پیشنهاد می گردد.

 

جهت ادامه لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید.www.NAPACO.ir

×